.: Gmina Maszewo
Położenie: zachodnia część województwa zachodniopomorskiego; południowy kraniec powiatu goleniowskiego. Gmina Maszewo graniczy z gminami: od północy z Osiną i Nowogardem, od wschodu z Dobrą i Chociwlem, od południa ze Starą Dąbrową i Stargardem Szczecińskim a od zachodu z Goleniowem.
Trasy komunikacyjne: droga nr 113 - Maszewo-Goleniów, droga nr 106 Pyrzyce - Nowogard.
Powierzchnia: gminy - blisko 211 km2 - 24 sołectwa. Powierzchnia miasta to 554 ha.
Liczba mieszkańców:gmina - ponad 8 tys. (wg stanu na 31 grudnia 2009 r. - 8415); miasto - ponad 3 tyś. stałych mieszkańców (na dzień 31 grudnia 2009 r. - 3171).
Charakter gminy: dominującym sektorem gospodarki w gminie jest rolnictwo, handel i usługi. W ewidencji działalności gospodarczej Gminy Maszewo, na dzień 31 grudnia 2009 r. zarejestrowanych było 535 podmiotów gospodarczych. Wg stanu użytkowania gruntów (na dzień 31.12.2005 r.) użytki rolne ogółem zajmują 15 858 ha co stanowi 73,39 % powierzchni gminy w tym grunty orne: 12160 ha czyli 57.81%. Średnia wielkość gospodarstwa w Gminie Maszewo wynosi 12,49 ha.
Atuty gminy: walory turystyczne, a przede wszystkim: urozmaicony, ekologicznie czysty krajobraz, lasy będące ostoją dla wielu gatunków zwierząt i ptaków chronionych, sąsiedztwo Puszczy Goleniowskiej, czyste (II klasa czystości) i zasobne w ryby jeziora, które zajmują ogółem powierzchnię 127 ha. Dużą zaletą jest także fakt, że nie zlokalizowano tutaj zakładów przemysłowych uciążliwych dla środowiska. Stolica gminy - Maszewo położone w jej środkowo-południowej części, jest miasteczkiem wpisanym do rejestru zabytków i chlubi się blisko 730-letnią historią (prawa miejskie od 1278 r.). Tylko nieliczne miejscowości zachowały w całości (jak ma to miejsce w Maszewie), swój historyczny układ urbanistyczny oraz architekturę.
Zaopatrzenie w wodę - na potrzeby komunalne pracuje obecnie 12 stacji wodociągowych. Wodociągami grupowymi objęte są 24 wsie na terenie gminy Maszewo. 99,8% mieszkańców miasta i gminy zaopatrywanych jest w wodę z wodociągów grupowych bądź zbiorowych.
Gospodarka ściekowa - Maszewo już od 1991 r. posiada mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków o dużej przepustowości, na modernizacje której gmina stara się pozyskać środki unijne. Na obszarach wiejskich funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków komunalnych - na terenie spółdzielni mieszkaniowej w Dębicach i w Maciejewie. Zostały złożone wnioski o pozyskanie środków na przebudowę oczyszczalni ścieków w Maszewie, a także na budowę kanalizacji sanitarnej Darż - Maszewo i Dębice - Maszewo.
Gospodarka odpadami stałymi - w 1997 r. oddano do eksploatacji gminne wysypisko odpadów stałych. Od 2007 r. na podstawie umowy użyczenia eksploatacją wysypiska zajmuje się Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. Wysypisko zajmuje powierzchnię 4,5 hektara i zlokalizowane jest w miejscowości Wisławie w odległości 2 km od centrum Maszewa. Gmina Maszewo realizuje program selektywnej zbiórki odpadów. Gazyfikacja - sieć gazowa średniego ciśnienia zasila następujące miejscowości: Maszewo, Przemocze, Dąbrowica, Rożnowo i Darż. Zakończono budowę gazociągu do miejscowości Dębice - w trakcie są prace odbiorcze.
Drogi - przez teren gminy przebiegają 2 drogi wojewódzkie klasy "G": nr 106 i 113 oraz 2 klasy "Z" o numerach 141 i 145. Łączna ich długość to 45 km. Wszystkie te drogi posiadają nawierzchnię bitumiczną, szerokość jezdni 5,0 - 6,0 m. System dróg uzupełnia 18 dróg powiatowych o łącznej dł. 90 km oraz drogi gminne o łącznej dł. 18,5 km z czego 8 km to drogi twarde a 10 km - gruntowe.
 
© UM w Maszewie 2019