.: GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WAŻNY KOMUNIKAT

Informujemy, że zmianie uległa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i od dnia 1 lutego 2021 roku wynosi:

 • 27 miesięcznie od każdego mieszkańca,
 • 25 miesięcznie od każdego mieszkańca, który zadeklarował posiadanie kompostownika przydomowego, (wszyscy mieszkańcy posiadający nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej, którzy
  po 1 września 2020 roku zadeklarowali posiadanie kompostownika
  i wypełnili druk deklaracji nie muszą składać deklaracji ponownie),
 • 54 zł miesięcznie, jeżeli mieszkańcy nie będą prawidłowo segregować odpadów komunalnych, opłata ta będzie nadana na podstawie decyzji burmistrza za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji.

Informujemy również, że od 1 lutego br. dla każdego właściciela nieruchomości będzie

NADANY INDYWIDUALNY NUMER KONTA,

ZAWIADOMIENIE o indywidualnym numerze konta
wraz z obowiązującą stawką

zostanie wysłane do każdego mieszkańca,

który składał deklarację w Urzędzie Miejskim w Maszewie.

PRZYPOMINAMY

WSZYSCY SEGREGUJEMY ODPADY KOMUNALNE

Segregujemy odpady według następujących wskazówek -tutaj link-

Mieszkańcy zamieszkali w zabudowie nieruchomości jednorodzinnych mają możliwość skorzystania z upustu (2 zł) w przypadku zadeklarowania zagospodarowania bioodpadów we własnym kompostowniku.

Szczegółowe przepisy: regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie -tuaj link-

Zakres usług i zasady korzystania z PSZOK -tutaj link-

Wzór deklaracji -tutaj link-


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
II PÓŁROCZE 2021 R.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I REJON

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH II REJON

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH III REJON

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH IV REJON

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WSPÓLNOTY, SPÓŁDZIELNIE

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH MAŁE MASZEWO BIO WS SP MASZEWO

DRUK - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Zgodnie z treścią ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z jej wyliczeniem w oparciu o złożoną wcześniej deklarację. Tym samym właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklaracje, nie mają obowiązku składania nowej deklaracji i uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości, jaka zostanie podana w zawiadomieniu.

W przypadku, gdy na nieruchomości zmienił się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni.


Wspólnie dbajmy o nasze środowisko.

Jak segregować odpady:


APEL DO MIESZKAŃCÓW O UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU PRZED WŁASNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ

Zwracamy się do Państwa z prośbą dotyczącą utrzymania czystości i porządku przed własną posesją.

Prosimy o wystawianie pojemników/worków z odpadami przed wejście na teren posesji w dniu wywozu odpadów

( do godz. 7:00 ). Pamiętajmy, że nasze otoczenie świadczy o nas i naszej kulturze nie trzymajmy pojemników cały czas przed posesjami w obrębie pasa drogowego, ponieważ wygląda to nieestetycznie.

Urząd Miejski w Maszewie


Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacj


SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

NA TERENIE GMINY MASZEWO

Zobowiązania unijne i ustawy krajowe nałożyły na Gminy obowiązek osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu odpadów tj.: papieru, tworzyw sztucznych, metali i szkła oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a także ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zasadniczy sposób zmieniła dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce, konsekwencją tego jest przejęcie przez Gminę obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

KONSTRUKCJA SYSTEMU JEST NASTĘPUJĄCA:

Mieszkańcy wnoszą do Gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a specjalistyczna firma wyłoniona przez Gminę w drodze przetargu odbiera i zagospodarowuje wszystkie odpady komunalne zebrane od mieszkańców. Zebrane odpady kierowane są do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Słajsinie, gdzie poddawane są dodatkowym procesom selekcji i odzysku.

SPOSÓB WNOSZENIA OPŁAT ORAZ ICH WYSOKOŚĆ, DEKLARACJE

 • deklaracje należy składać w terminie 14 dni od:

  • dnia zamieszkania w danej nieruchomości pierwszego lub kolejnego mieszkańca;

  • dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 • obowiązek wnoszenia opłat powstaje za każdy miesiąc, w którym daną nieruchomość zamieszkuje mieszkaniec,

 • opłatę tą wnosi się co miesiąc, do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, w którym istnieje obowiązek ponoszenia opłaty,


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków w Maszewie. Lokalizacja: przedłużenie ul. Spacerowej.

Odpady, wytworzone są w gospodarstwach domowych, których firma nie odbierze bezpośrednio można oddać bezpłatnie do PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW tzw. PSZOK

 • powstające w gospodarstwie domowym leki, chemikalia w ilości nieograniczonej,
 • zużyte baterie i akumulatory w ilości nieograniczonej,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów w ilości nieograniczonej ,
 • zużyte opony w ilości 4 szt. rocznie z jednego gospodarstwa domowego ,
 • odpady wielkogabarytowe w ilości nieograniczonej ,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ilości nieograniczonej (kompletny).

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie otwarty w każdą środę od godz. 9:00-17:00.PAMIĘTAJ:

Zabronione jest spalanie, zakopywanie, wyrzucanie i składowanie odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych.


CZYSTE ŚRODOWISKO TO NASZ WSPÓLNY SKARB

NIE ZAŚMIECAJMY GO

BY NASZE DZIECI I WNUKI MOGŁY SIĘ NIM NADAL CIESZYĆ

Uchwały Rady Miejskiej w Maszewie regulujące NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI na terenie Gminy Maszewo:

 1. uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku, PDF: U-XXII-137-2012.pdf, U-XXIII-148-2012.pdf, XXVII-167-2013.pdf, Uchwała XXIV/148/2017

 1. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, PDF: U-XXIII-142-2012.pdf, XXVII-168-2013.pdf, Uchwała Nr XXVII/176/2017

 1. uchwała w sprawie wzoru deklaracji, PDF: Uchwała Nr XVIII/112/2016

 1. uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, PDF: U-XXIII-144-2012.pdf

 1. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności, PDF:
  XXVII-169-2013.pdf,
  Uchwała nr XVII/102/2016CENY JEDNOSTKOWE ZA USŁUGI I NAJEM SPRZĘTU W ZAKŁADZIE KOMUNALNYM W MASZEWIE


© UM w Maszewie 2019