Tytuł projektu:

"Dostosowanie placówek oświatowych na terenie gminy Maszewo do potrzeb uczniów niepełnosprawnych"

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
Działanie 9.5 Inwestycje w infrastrukturę podmiotów prowadzących kształcenie ogólne na poziomie
podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.


Cel: polepszenie kwalifikacji i umiejętności uczniów dzięki dostosowaniu infrastruktury
Gimnazjum w Maszewie i Szkoły Podstawowej w Dębicach dla osób niepełnosprawnych.


Całkowita wartość projektu: 334 889,37 zł.

Wydatki kwalifikowane: 132 600,00 zł.

Dofinansowanie: 112 710,00 zł (co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych).


Przedmiotem projektu jest dostosowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Maszewo do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. W ramach projektu przewidziano realizację następujących zadań:

- Budowa szybu windy wraz z dostawą i montażem windy w Gimnazjum w Maszewie, zlokalizowanym przy ul. Szkolnej 14 w Maszewie

- Przebudowę schodów wraz z budową podjazdu dla osób poruszających się na wózkach w Szkole Podstawowej w Dębicach.

Inwestycja została podzielna na 2 etapy, które będą się wzajemnie toczyły, aż do osiągnięcia pożądanego stanu - dostosowania placówek oświatowych na terenie Gminy Maszewo do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

W ramach prac związanych z etapem I tj.: "Budowa szybu windy wraz z dostawą i montażem windy w Gimnazjum w Maszewie" zrealizowane będą następujące elementy: roboty rozbiórkowe, wykopy i fundamenty, ściany parteru, ściany piętra, roboty wykończeniowe, montaż windy o nośności do 630 kg / 8 osób, 2 przystanki oraz instalacje elektryczne.

W ramach prac związanych z etapem etap II "Przebudowa schodów wraz z budową podjazdu dla osób poruszających się na wózkach w Szkole Podstawowej w Dębicach" zostaną wykonane następujące elementy: podjazd, schody, ciągi komunikacyjne i roboty uzupełniające.
Tytuł projektu:

Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej w Przedszkolu Miejskim w Maszewie.

Projekt realizowany w ramach działania 8.5 RPO WZ Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

Cele i rezultaty projektu

Cel główny: Rozszerzenie oferty Przedszkola Miejskiego w Maszewie o zajęcia specjalistyczne dla 30 dzieci z deficytami w roku szkolnym 2017/2018. Do VI.2018 30 dzieci w tym 12 K i 6 dzieci z niepełnosprawnością skorzysta z zajęć specjalistycznych.

Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe: -wyrównanie deficytów zwišzanych z niepełnosprawnością dziecka, -umożliwienie dzieciom z niepełnosprawnościami pełnego uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnym.

Krótki opis projektu:

W ramach projektu priorytetowego przewidziano realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej w roku szkolnym 2017/2018 w Przedszkolu Miejskim w Maszewie umożliwiajšcej dzieciom z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikajšcego z niepełnosprawności. Zaplanowano następujšce zadania:

  1. Organizacja zajęć logopedycznych: dla 24 dzieci 1 godzina raz na dwa tygodnie dla każdej z 8 grup 3 osobowych, tj. 4 godziny tygodniowo czas trwania wynosi 36 tygodni tj. łacznie 136 godzin.
  2. Organizacja zajęć rewalidacyjnych: dla 6 dzieci po 1,5 godziny tygodniowo dla każdego dziecka tj. 9 godzin tygodniowo, czas trwania wynosi 36 tygodni tj. łącznie 324 godzin.

Główny wskaźnik projektu dla osiągnięcia, którego realizowane jest zadanie

Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej [osoby] 30 dzieci w tym 12 K.

Rezultaty:

1. Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej [osoby] 18 M i 12 K

2. Wzrost liczby dzieci objętych wsparciem w ramach edukacji przedszkolnej o 1,94% Stan dzieci objętych edukacją przedszkolną baza: rok 2016/17 stan na 30.09.2016- 206 dzieci ogółem w jednostce samorządu, liczba dzieci korzystających w ramach projektu z nowych miejsc 4 dzieci


© UM w Maszewie 2019