.: USUWANIE AZBESTU

Urząd Miejski w Maszewie informuje mieszkańców wyrażających chęć wymiany pokryć dachowych azbestowych lub usunięcia z posesji wyrobów azbestowych już zdemontowanych z dachów, że przyjmuje w naborze ciągłym od mieszkańców Gminy Maszewo wnioski - deklaracje przystąpienia do programu usunięcie azbestu.
Nieprzekraczalny termin składania wniosków na rok 2017 - do 30 kwietnia 2017.
Dofinansowanie do 100 % na ten cel udzielane jest dla poszczególnych gmin przeprowadzających \ takie działania na swoich terenach przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Akcja usuwania azbestu rozpoczynana zostaje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dofinansowania na usuwanie i utylizację azbestu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Po usunięciu eternitu z dachu budynku nowe pokrycie dachowe wykonuje właściciel posesji na własny koszt. Dofinansowanie udzielane jest tylko i wyłącznie na usunięcie i utylizację azbestu.

Druk "Deklaracji przystąpienia do programu usunięcie azbestu" do pobrania w Urzędzie Miejskim w Maszewie (pokój Nr 24, II piętro lub w sekretariacie) bądź na stronie internetowej: www.maszewo.pl

Informuje się, że w 2017 r. dofinansowanie WFOŚiGW w Szczecinie na w/w cel wynosi do 100 %, w latach następnych wysokość tego dofinansowania może ulec zmniejszeniu, w związku z tym prosi się mieszkańców Gminy Maszewo wyrażających wolę wymiany pokryć dachowych eternitowych o zaplanowanie tej operacji na 2017 r. z uwagi na realną możliwość zmniejszenia dofinansowania na ten cel przez WFOŚiGW w Szczecinie w latach następnych.

SZKODLIWOŚĆ AZBESTU

Szkodliwość włókien azbestowych zależy od średnicy i długości włókien. Większe włókna nie są szkodliwe, gdyż zatrzymują się w górnych drogach oddechowych, skąd usuwane są przez rzęski. Najbardziej niebezpieczne są włókna długie (>5_m), ale cienkie (3_m) , które wciągane są wraz z powietrzem do płuc i powodują groźne choroby takie jak: pylicę azbestową (azbestozę), międzybłoniak, nowotwór płuc i oskrzeli. Na choroby te narażone są osoby, które zawodowo mają styczność z dużą dawką pyłu azbestowego, jak również osoby przebywające okresowo w miejscu, gdzie powietrze jest silnie zanieczyszczone pyłami azbestu.

Program usuwania azbestu
Ilość azbestu powierzchnia w m2
Ilość azbestu waga w Mg

© UM w Maszewie 2019