Europejski Fundusz Rolny

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Tytuł projektu: "Przebudowa drogi w Maszewie - ulicy Adama Mickiewicza"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014 - 2020.

Cel główny: "Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu"

Cel szczegółowy: "Poprawa jakości infrastruktury na obszarze LSR"

Celem operacji:

jest poprawa jakości drogi o długości 0,2 km i skrócenie czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej w Maszewie poprzez zwiększenie komfortu jazdy, sprawniejsze i wygodniejsze poruszanie się oraz odtworzenie jej walorów historycznych.

Opis projektu:

przedmiotem operacji jest przebudowa drogi w Maszewie - ulicy Adama Mickiewicza. Ulica A. Mickiewicza znajduje się na terenie historycznego centrum w Maszewie w obrębie murów obronnych. Inwestycja jest realizowana na terenie Starego Miasta w Maszewie, wpisanego do rejestru zabytków. Jest to droga gminna, jednojezdniowa, dwukierunkowa. Ulica Adama Mickiewicza posiada zachowaną historyczną nawierzchnię utwardzoną, z brukowca i kostki kamiennej o zmiennej szerokości 4,0 - 10,0 m oraz zachowany historyczny profil przekroju poprzecznego jezdni wraz z rynsztokiem. Jezdnia posiada odwodnienie powierzchniowe poprzez zachowane rynsztoki z parami wpustów w rejonie skrzyżowań.

Przedmiot i zakres inwestycji:

- przebudowa ulicy Adama Mickiewicza w m. Maszewo na odcinku od ulicy Świetlińskiego do ulicy 1-go Maja,

- rozbiórka istniejących nawierzchni dróg, chodników, wjazdów do bram, wejść do budynków, wbudowanie nowej konstrukcji podbudowy dróg, chodników w poziomie jezdni, ścieków, wjazdów do bram,

- odtworzenie nawierzchni z wykorzystaniem istniejącego materiału kamiennego (brukowiec, kostka kamien­na, oporniki, stopnie schodów),

- wymiana istniejących nawierzchni z elementów betonowych na materiał kamienny, zagospodarowanie przyległego terenu,

- wykonanie kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia ulicy wraz z przyłączami do rur spustowych znajdujących się w pasie drogowym.

- długość odcinka około 0,20 km.

© UM w Maszewie 2019